Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK CROSSFAT

„KTO WYGRA” z dnia 29.11.2022r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „KTO WYGRA” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest WELLNET z siedzibą w Poznaniu (60-115) przy ul. Leszczyńskiej 38a, wpisany do centralnej ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7822236620, zwany dalej Organizatorem.

3. Fundatorem i wydającym nagrody jest Organizator.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu, jego promocji oraz powiadomienia jego zwycięzców o wygranej.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

8. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/crossfatglobal (zwanej dalej “Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

4. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z portalu społecznościowego Facebook oraz może udostępniać swoje zgłoszenie do Konkursu na swoich profilach społecznościowych.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 1 Nagrodę, dla osoby, która poprawnie przewidzi i jako pierwsza umieści w komentarzu pod postem konkursowym prawidłowy wynik meczu Polska-Argentyna z dnia 30.11.2022 r. 

2. Nagrodą w konkursie jest zestaw produktów składający się z: 

 1. Białej koszulki kibica z orłem CROSSFAT – rozpiera mnie duma,
 2. Zestawu wlepek kibica CROSSFAT.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu CROSSFAT - www.facebook.com/crossfatglobal

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

6. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

7. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

8. W przypadku, gdy Nagroda przypadnie osobie prawnej to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/crossfatglobal

2. Konkurs trwa od dnia 29 listopada 2022 godz. 10:00 do 30 listopada 2022 godz. 20:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 1. zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie Organizatora http://www.crossfat.pl/
 2. zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage'u Organizatora) prawidłowego wyniku meczu Polska-Argentyna z dnia 30.11.2022 r.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/crossfatglobal

3. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora.

4. Organizator oświadcza, że  zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich, lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

5. Niewykonanie, któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 5 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpo

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z  pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 2. wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza poda prawidłowy wynik meczu  Polska-Argentyna z dnia 30.11.2022 r. 

5. Komisja dokona wyboru zwycięzcy po meczu Polska-Argentyna z dnia 30.11.2022 r.

6. Dokonując wyboru zwycięzców, Komisja weźmie pod uwagę:

 1.  poprawność odpowiedzi na zadanie konkursowe,
 2.  datę (dzień i godzinę) zamieszczonego zgłoszenia.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 1.  imię i nazwisko
 2.  adres korespondencyjny
 3.  numer telefonu
 4.  adres mailowy

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 8.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest WELLNET.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

4. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „KTO WYGRA” z dnia 29.11.2022r.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r. i obowiązuje do zakończenia wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.crossfat.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.crossfat.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PN. CROSSFAT

„KTO WYGRA” z dnia 29.11.2022r."

1. Administratorem danych osobowych uczestników (i ich przedstawicieli) w konkursie „KTO WYGRA” z dnia 29.11.2022r. („Konkurs”) jest WELLNET z siedzibą w Poznaniu (61-435) przy ul. Bielskiej 7/1., e-mail: hello@crossfat.pl, numer telefonu +48 537 178 880, wpisany do centralnej ewidencji działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7822236620.

2. Możesz się z nami skontaktować

 •  Listownie: Poznań (60 – 115), ul. Leszczyńska 38A,
 •  E-mailem na adres: hello@crossfat.pl
 •  Telefonicznie pod nr: +48 537 178 880

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 • organizatorowi Konkursu, któremu Administrator zlecił przeprowadzenie Konkursu
 • innym podmiotom, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w
 • nim nagrody np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe itp.
 • Agencjom marketingowym oraz podmiotom zajmującym się realizacją działań PR, reklamowych,
 • promocyjnych, informacyjnych o marketingowych na rzecz Administratora danych,
 • Podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,
 • Drukarniom,
 • Podmiotom zajmującym się obsługą graficzną,
 • Odbiorcom materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych,
 • Osobom będącym odbiorcami treści zamieszczonych na stronach i podstronach internetowych Administratora
 • danych oraz jego profili społecznościowych,
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych,
 • Dostawcom hostingu oraz narzędzi IT niezbędnych w procesie,
 • Operatorom pocztowym.

5. Twoje dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów w zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

6. Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:

a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłyną 3 lata od dnia powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;

b) dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

c) dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane w bazie marketingowej przez cały okres, kiedy dany uczestnik kupuje produkty WELLNET oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy dany uczestnik ostatni raz zakupił produkty WELLNET, chyba, że wcześniej wyrazi on sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

d) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa

obejmują:

a) dostępu do Twoich danych,

b) ich poprawiania,

c) żądania ich usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych.

8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją

szczególną sytuacją

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl